چند نکته مهم روانشناسی در باب سرمایه گذاری در بورس
چند نکته مهم روانشناسی در باب سرمایه گذاری در بورس

آساخبر: کارشناس تحولات اجتماعی تاکید کرد: در بحث بورس باید هر فرد با تحلیل و بررسی جوانب مختلف به جمع بندی منطقی برای خرید و فروش برسد

سید سهیل رضایی در یادداشتینوشت: در بحث بورس باید هر فرد با تحلیل و بررسی جوانب مختلف به جمع بندی منطقی برای خرید و فروش برسد و هرگونه تحریک کردن و وعده دادن به آنها منجر به وابستگی روانی می شود.