با عرض پوزش سامانه در حال بروز رسانی می باشد. بزودی با شما همراه خواهیم بود ...
کد خبر : 3492
تاریخ انتشار : 1397/6/25  22:24 Sept. 17, 2018, 2:54 a.m.

با تسهیلات ویژه منتشر یافت؛

فراخوان باشگاه حامیان ورزش نویس خوزستان درسراسر کشور

آساخبر/ خوزستان: محمد ابوالیان/:از آنجاکه نگارنده ی این نوشتاربا حضور نزدیک به ربع قرن ازاوایل دهه ی هفتاد تاکنون درعرصه ی ورزش نویسی استان وکشور باتولید صدها خبر،گزارش ،ویژه نامه های ورزشی که غالب آنها با هزینه های شخصی چاپ و بصورت رایگان درسطح استان ودربین اهالی ورزش دوست و پیشکسوتان ورزش دیارکارون که به دلایلی خارج ازاستان بسرمی برندتوزیع وپخش می شود، علیرغم میل باطنی دیگرتوان وبضاعت چندانی باتوجه به مشکلاتی ازجمله بی کاری و.. برای انتشارمنظم و مرتب این فعالیت ارزشمند را نداشته و ازسویی درراستای حفظ ارزش رسالت حرفه ی و استقلال قلم ورزش نویسان خوزستانی وعدم وابستگی به گروهها ،دستجات ،هیاتها ، باشگاها و... درخواست داریم باعضویت دراین طرح مارا دراین راه که هماناسر بلندی مهد قهرمان پرورورزش کشور خوزستان پر افتخارمی باشد یاری رسانند.

بدینوسیله به آگاهی همه پیشکسوتان،مربیان،مدرسین ،اساتیدحوزه ی ورزش ،علاقمندان ودلسوزان واقعی ورزش درسطح خوزستان و سراسرکشورمی رساند.درراستای روندتولیدو چاپ مستمرویژه نامه های تاثیر گذارورزشی در جهت گسترش فرهنگ ورزش دربین مردم ورزش دوست خطه ی قهرمان پروراستان وانعکاس شایسته ازفعالیتهای ورزشکاران استان ونمایندگان خوزستان درلیگهای سراسری،معرفی پیشکسوتان وپدیده های ورزش استان همچنین کمک به جامعه مظلوم وآزادرسانه های نوشتاری بویژه ورزش دراین شرایط نامناسب اقتصادی ودراین مقطع زمانی که مدیران و مسئولان دستگاهای اداری وصنایع بزرگ استان حتی باشگاههای بابضاعت مالی دراین دیارپرنعمت که هیچ گونه میل ورغبتی درجهت حمایت عملی ازورزش نویسان خوزستانی به عمل نمی آورند، باشگاههایی که ورزشگاههای صدوبیست میلیاردی راه اندازی می کنند ،بواسطه ی دلالان بازیکنان بی کیفیت میلیاردی را به مهدفوتبال ایران تحمیل می کنند و.... 

از آنجاکه نگارنده ی این نوشتاربا حضور نزدیک به ربع قرن ازاوایل دهه ی هفتاد تاکنون درعرصه ی ورزش نویسی استان وکشور باتولید صدها خبر،گزارش ،ویژه نامه های ورزشی که غالب آنها با هزینه های شخصی چاپ و بصورت رایگان درسطح استان ودربین اهالی ورزش دوست و پیشکسوتان ورزش دیارکارون که به دلایلی خارج ازاستان بسرمی برندتوزیع وپخش می شود، علیرغم میل باطنی دیگرتوان وبضاعت چندانی باتوجه به مشکلاتی ازجمله بی کاری و.. برای انتشارمنظم و مرتب این فعالیت ارزشمند را نداشته و ازسویی درراستای حفظ ارزش رسالت حرفه ی و استقلال قلم ورزش نویسان خوزستانی وعدم وابستگی به گروهها ،دستجات ،هیاتها ، باشگاها و... درخواست داریم باعضویت دراین طرح مارا دراین راه که هماناسر بلندی مهد قهرمان پرورورزش کشور خوزستان پر افتخارمی باشد یاری رسانند.
ازاین روازهمه دوستداران ورزش استان درسراسر ایران درخواست داریم باعضویت درطرح باشگاه حامیان رسانه های ورزش نویس خوزستان به این مهم جامه عمل بپوشانند.

🔸تسهیلات ویژه برای هموندان واعضای باشگاه حامیان رسانه های ورزش نویس خوزستان به شرح زیرمی باشد:

۱-صدورکارت عضویت (هموندی )باشگاه حامیان رسانه های نوشتاری
۲-ارسال رایگان ویژه نامه های تولیدی به نشانی پستی حامیان این طرح
۳-چاپ یاداشت های ورزشی ،پیامها ودیگرنیازهای رسانه ی حامیان درویژه نامه و..
۴-پذیرش یک نوبت آگهی حداقل دوکادردرماه برای چاپ درویژه نامه ازسوی هرکدام ازاعضای حامی 
۵-چاپ عکس دانش آموزان ورزش دوست وفرزندان عضو باشگاه حامیان رسانه های نوشتاری 
۶-دعوت ازاعضاء باشگاه حامیان ورزشی نویس استان در نشستهای تخصصی به منظور بررسی وحل مشکلات هیاتها ،باشگاههاوورزشکاران خوزستانی
۷-تجلیل ازافتخارآفرینان و پیشکسوتان ورزش استان هرشش ماه یک بار
ودیگر برنامه هایی که درآینده نزدیک به آگاهی اعضاء خواهد رسید.
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
برای آگاهی بیشترباشماره های زیرتماس برقرارنمایید.
09106431841
09365308485
09168861597