با عرض پوزش سامانه در حال بروز رسانی می باشد. بزودی با شما همراه خواهیم بود ...
کد خبر : 6957
تاریخ انتشار : 1397/10/11  18:18 Jan. 1, 2019, 9:48 p.m.

مقاله

التهاب خبری: قطع درختان قره داغ

خبری در فضای مجازی منتشر شده است مبنی بر این که درختان ارسباران قلع و قمع می شوند. فیلم و تصاویر آن نشان دهنده ی بی تفاوتی مسئولین امر است که موجب توجهات بسیاری از مردم شد

خلیل غلامی
خبری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر این که درختان ارسباران قلع و قمع می
شوند. فیلم و تصاویر آن نشان دهندهی بیتفاوتی مسئولین امر است که موجب توجهات بسیاری از مردم شد. من به عنوان خبرنگار با تحقیق و حضور در منطقه، به چنین شواهدی دست یافتم:

1. درختان قطع شده همگی از باغات کلیبراند. گران شدن قیمت چوب به دلیل استراحت 10 سالهی درختان شمال، باعث روی آوردن تجار درخت به مناطق دیگر و از جمله ارسباران (قره داغ) شده است. این درآمد نو تبعاتی برای استان ما خواهد داشت که میتواند سودش تبدیل به ضرر بشود. قطع مناظر طبیعی با دست درازی به درختان کنار رودخانهها، دامنهی کوهها و حتا خیابانهای شهرها از مضرات این اتفاق است. این تجارت پر سود مناظر استان ما را تهدید میکند. باید مراقب حفظ نظام طبیعت باشیم.

2. برخی درختان برای تبدیل به احسن قطع شدهاند. درختان بیحاصل و پیر بریده میشوند تا جای آنها درخت میوهدار بکارند. و یا از تنه قطع میشوند تا پیوند درختی پربار صورت بگیرد.

3. تاکنون هیچ موردی از قطع درختان جنگلی مشاهده نشده است؛ شاید به سبب این که درختان منطقهی ارسباران به درد مصارف صنعتی نمیخورند.

4. هیچ منبع خبری موثق پشت سر این قضایا نیست. سایت منتشر کنندهی این اخبار جزو سایتهای خبری رسمی نیست و این اخبار جعلی و گمراه کننده اعتماد مردم را ضایع میکند. به همین منظور، برای جلب توجه مردم در قطع درختان اغراق شد.

5. برای راستی آزمایی اخبار هیچ ابزاری در دست نیست. به همین جهت است که مدیران اجرایی ما در برابر اخبار کم میآورند. دست کم آمار درست و مطمئنی وجود ندارد که خیال همه را برای همیشه آسوده بکند. برای این کار فقط به مردم اطمینان داده میشود که اتفاق ناگواری نیفتاده است. این شگرد برای رفع بحران کمی قرون وسطاییست.

6. این التهاب خبری در وضعیتی که مردم از اخبار این روزها داغدار و نگراناند، سودی به حال اجتماع ندارد. این گونه اخبار که از فضای مجازی وارد اذهان مردم میشوند، عموما پذیرفته شده و بسیج عمومی را برمیانگیزد. یکی از مشکلات اخبار سایبری عدم دسترسی مردم به صحت و سقم مساله است. و اگر که کاملا پذیرفته نشود، نگرانیشان را افزایش میدهد. در جوامعی مثل ما که الهتاب خبری وجود دارد، خبرهای بد زودتر از اخبار خوب به مردم راه مییابد و این انگیزهی قوی برای خودنمایی برخیهاست. کسانی که نه تخصصی در خبر دارند و نه کارشناس این امر هستند، به آسیبهای اجتماعی بیشتر دامن میزنند. یک خبرنگار اصولا میداند عمق فاجعه را بی این که به التهاب بینجامد، منتشر بکند. الهتاب و بحران برای اجتماع مثل ویروس بنیان کن است و افراد غیرمتخصص حاوی این ویروساند. وانگهی، خبرنگار از این بابت که فردی شناخته شده است، آمادهی پاسخگویی به مردم است.

در این التهاب، پیش و بیش از درختان ارسباران مردماند که دچار اعصاب شدهاند. هیچ خبرنگاری از انتشار خبر ناگوار به شکل ناخوشایند خوش حال نمیشود. کسانی که از نگرانی مردم سود میبرند، غارتگران اصلی اموال مردماند.