آشنایی با والیبالیست های جوان استان گلستان

محمد مهدی عقیلی فر عضو تیم والیبال ساحلی نوجوان استان گلستان

آسا خبر/عقیلی فر که در تیم کانون جزیده و کانون والیبال رضایی و کانون والیبال حنظله آلوستانی و جوانان شهید رجایی مزرعه کتول و نوجوانان کانون والیبال صفری و تیم منتخب ساحلی استان بازی کرده است تا کنون در چندین مسابقه حضور داشته است .

سرویس :


عکس : Vahid Haj Saeidi

کد خبر : 7331 Jan. 11, 2019, 12:43 p.m.