بابک شریفی با اعلام این خبر افزود: مقدار خاکبرداری که در این پایه فونداسیون صورت گرفته ۳۳۰مترمکعب است.

او همچنین ادامه داد:  مقدار حجم بتن ریزی انجام شده ۱۷۵متر مکعب بوده که حدودا ۳۰تن میلگرد در اجرای این فونداسیون بکار رفته است.

به گفته شریفی، در حال حاضر با تمهیدات زمستانی این پروژه در حال اجرا است.