سرپرست جدید معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منصوب شد

 طی حکمی از سوی موسی شاعری، شهردار اهواز ذبیح الله خدامرادی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای خدامرادی چنین آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این ابراهیم نوشادی این سمت را بعهده داشت .

سرپرست جدید منطقه ۸ شهرداری اهواز منصوب شد

طی حکمی از موسی شاعری، شهردار اهواز محمدرضا قنواتی به عنوان سرپرست ممنطقه هشت شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای قنواتی چنین آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست منطقه ۸ شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این ذبیح‌الله خدامرادی این سمت را بعهده داشت .

انتصاب سرپرست جدید امور مالی شهرداری اهواز

به گزارش سایت شهرداری اهواز ؛ طی حکمی از سوی موسی شاعری، شهردار اهواز کورش حسینی زاده به عنوان سرپرست امور مالی شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای حسینی زاده چنین آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست اداره کل امور مالی شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این خانم انصاری این سمت را بعهده داشت و کورش حسینی زاده ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اهواز بود.

مشاور شهردار در امور مالی و حسابرسی منصوب شد

طی حکمی از سوی موسی شاعری، شهردار اهواز افسانه انصاری به عنوان مشاور شهردار در امور مالی و حسابرسی منصوب شد.

در حکم خانم انصاری چنین آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان مشاور شهردار در امور مالی و حسابرسی منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.