image_printپرینت خبر

از آنجا که منابع انسانی مهم ترین سرمایه سازمان بوده و مدیریت آن یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد است، ضرورت دارد تا راهکارهای اثربخش برای مدیریت این حوزه بکار گرفته شده تا بهره وری منابع انسانی ارتقاء یابد و یکی از روش های جامع در این حوزه استفاده از جایزه مدیریت منابع انسانی بر مبنای ۳۴۰۰۰ است. به گزارش آبفا آذربایجان شرقی، این مدل برای پاسخگویی به این مساله ایجاد شده تا بتواند بطور یکپارچه و منسجم همه فرایندهای منابع انسانی را آسیب شناسی و اثر بخشی آنها را ارزیابی و سازمان‌ها را در جهت ایجاد و ارتقاء آنها یاری کند.