image_printپرینت خبر

 

دکتر خشنود علیزاده دیزج در این بازدیدها، بر تداوم و تقویت پشتیبانی فنی موسسه از طرح جهش تولید در دیمزارهای استان،‌ افزایش کارگاه های آموزشی و ترویجی همکاران موسسه و مشارکت با مجری پروژه و هم افزایی با بخش اجرا در راستای رفع موانع موجود در سالجاری تاکید نمود.