image_printپرینت خبر

حامدشمس گفت: در فرایند مصاحبه مهم‌ترین چیزی که از ما خواسته شد، مقررات سفت و سختی بود در حدی که حتی تیم حفاظتی وزیر هم نتوانست بیاد و فقط یک نفر که من بودم با وزیر به جریان مصاحبه رفتم. پروتکلی به ما دادند که شخص وزیر امضا کرد و دراون ذکر شده که هیچ‌چیزی ازین مصاحبه پخش نمی‌شود.

وی افزود: حتی خود ما نیز بدون هماهنگی با مرکز بررسی های استراتژیک و آقای آشنا نمی‌توانیم چیزی ازین مصاحبه رو منتشر کنیم، حتی امکان داشتن بخشی ازین مصاحبه رو هم نداریم، در حدی‌که حتی تصاویر خالی و بدون ماسک رو هم به ما ندادند.

منبع: خبرهای مهم