image_printپرینت خبر
به‌منظور مکانیزه کردن صورتجلسات و موافقت‌نامه ها و تسهیل در استفاده کاربران از خدمات ارائه شده به بهترین شکل ممکن، دسترسی به صورتجلسات و موافقت‌نامه ها الکترونیکی شد.

مشاهده، ثبت و اصلاح الگوی صورتجلسات و موافقت‌نامه ها، مشاهده سرویس و خدمات ارائه شده، آماده سازی و توزیع موافقت‌نامه ها و صورتجلسات انجام کار و در نهایت تائید موافقت‌نامه از طرف بهره بردار و صاحب سرویس، تائید صورتجلسات از طرف ناظر پروژه و مدیر پروژه از جمله مزایای راه اندازی این خدمت شهرداری است.