image_printپرینت خبر

مهندس اکبر فتحی در جلسه بررسی میوه شب عید در ارتباط با صندوق توسعه کشاورزی گفت: باید صندوق از ظرفیت و پتانسیل نهادهای موجود استفاده کرده و پس از آن با برنامه ریزی های دقیق در اندیشه ایجاد نهادهای دیگر باشد. وی افزود: سازمان تعاون روستایی بعد از تعریف سازوکار های مورد نیاز با حمایت مالی صندوق توسعه کشاورزی می تواند در اجرای برنامه های مورد نظر ثمربخش بوده و نیاز به حرکت جزیره ای نیست و با همکاری و هماهنگی بین نهادها اهداف قابل دسترس خواهد بود. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به ظرفیت شبکه گسترده سازمان تعاون روستایی در بخش اجرایی اشاره کرد و گفت: باید ظرفیت تشکل ها و اتحادیه ها را شناسایی کرده و در تمامی حوزه های کشاورزی استفاده کرد. وی در ارتباط با قیمت میوه در ایام شب عید گفت: قیمت میوه های شب عید در سطح استان بررسی شده و نوع برنامه ریزی برای تامین میوه و تعیین قیمت در سطح استان هدف گذاری خواهد شد که این اتفاق جدیدی نیست و هر سال برای این موضوع برنامه ریزی انجام می گیرد. مهندس فتحی در ارتباط با عرضه میوه های شب عید گفت: دو حالت برای عرضه میوه های شب عید برنامه ریزی شده است که در حالت اول میوه ها توسط خود تولید کننده و در محل هایی از قبل تعیین شده که به صورت رایگان در اختیار فروشندگان قرار خواهد گرفت و این فرصتی مناسب برای تولیدکنندگانی است که امسال تولید مازاد داشته اند و در حالت دوم طبق برنامه ریزی از ظرفیتهای تشکلها و با همکاری تعاون روستایی و شهرداری غرفه هایی در سطح شهر تعیین شده و در آنجا عرضه میوه انجام خواهد شد.