image_printپرینت خبر

سیّدرضا رهنمای توحیدی با اعلام این مطلب گفت: این شرکت از لحاظ میزان مشارکت جویی کارکنان در ارائه پیشنهادات سازمانی در رتبه مطلوبی قرار داشته و از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن، بیش از ۱۲۸۱۶ پیشنهاد توسط همکاران ارائه گردیده که گواه بر مشارکت بالای کارکنان در امور سازمان است.

وی ادامه داد: در این مدت، ۱۶۸۴ مورد از پیشنهادات مصوب همکاران، اجرایی گردیده و اجرای سایر پیشنهادات مصوب نیز تداوم دارد.

توحیدی با اشاره به مزیت های مهم پیشنهاد کارکنان در شرکت، اظهار داشت: نظام پیشنهادات علاوه بر ایجاد حس تعلق و تعهد سازمانی در کارکنان به عنوان افراد دخیل در تصمیمات سازمانی، با بهبود فرآیندهای اجرایی منجر به صرفه و صلاح شرکت گردیده و کاهش چشمگیر هزینه ها و راهکارهای نوین در اجرای امور را به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اقدامات مهم شرکت در حوزه نظام پیشنهادات تصریح کرد: ارزیابی عملکرد کمیته های بررسی کننده پیشنهادها و ارزیابی عملکرد کارکنان پیشنهاد دهنده در تمامی بخش ها و تقدیر از کمیته ها و پیشنهاد دهندگان برتر در مراسم برگزار شده، پرداخت پاداش به پیشنهاد دهندگان برتر درطول سال، اجرای طرح نظرسنجی از کارکنان در خصوص عملکرد نظام پیشنهادات و اقدامات مربوط به عارضه یابی و رفع عارضه های شناسایی شده و نیز تقویت نقاط قوت شناسایی شده و… از مهم ترین رویکردهای اجرایی نظام پیشنهادات در سال جاری بوده است.