image_printپرینت خبر

بخشیده شدن ملیکا مثل این این می ماند که از یک تونل وحشت به دنیای نور و روشنی پرتاب می شویم. مثل این است که یک نفر به روزگار پر از کسالت زندگی هدیه می دهد و آن فرد کسی جز شاکی پرونده ملیکا نیست.

ماجرای کشته شدن مهسا توسط ملیکا از این قرار بود که درگیری بین ملیکا و رفیق گرمابه و گلستانش از کل کل در اینستاگرام آغاز شد. دوستان دیگر این دو دختر جوان با تحریک آنها به خشمشان دامن زدند و ملیکا برای گفتگو با مهسا مقابل خانه آنها رفت.

اما دو دوست صمیمی باز هم با یکدیگر درگیر شدند و مهسا با ضربه چاقو از سوی ملیکا از پای در آمد.

ملیکا بلافاصله بازداشت شد و با تقاضای اولیای دم به قصاص محکوم شد.

در حالی که شمارش معکوس برای قصاص ملیکا آغاز شده بود، خانواده ملیکا سعی کردند با همدلی و ابراز ندامت رضایت آنها را جلب کنند.

اولیای دم با شرط بخشش دیه از قصاص گذشت کردند و با یاری مردم نیکوکار، سرانجام دیه تامین شد و پدر و مادر مهسا از قصاص گذشت کردند.

 

منبع: رکنا