image_printپرینت خبر

وزیر بهداشت با اشاره به این نکته که سفرها عامل اصلی انتقال ویروس است، گفت: نگرانیم که مردم ویروس را از نقاط آلوده‎‌تر به نقاط کمتر آلوده ببرند و گرفتاری تازه ایجاد کنند.
وی اظهار داشت: آمار خوزستان، ما را بهم ریخت وگرنه امروز باید در حد مرگ‌‎ومیرهای تک‎ رقمی بودیم. نگرانیم که مردم با سفر، ویروس را از نقاط آلوده تر به نقاط کمتر آلوده ببرند و گرفتاری تازه ایجاد کنند.