image_printپرینت خبر

مهندس اکبر فتحی در جلسه نظام نوین ترویج در رابطه با ثبت اطلاعات تراکتورهای واگذار شده به کشاورزان گفت: حضور در جلسات ستاد نظام نوین ترویج باید ساماندهی و تخصصی باشد و اعضا باید بدانند هدف از تشکیل جلسات چیست بنابراین تا مادامی که به حساسیت موضوع پی برده نشود و اراده انجام کار وجود نداشته باشد، اتفاق خاصی رخ نداده و توفیقی حاصل نخواهد شد. وی افزود: با توجه به حجم کاری کارشناسان پهنه، واگذاری ثبت و استخراج اطلاعات از سامانه به آنها زمانبر بوده و در نهایت نتیجه ای نخواهد داشت ولی می توان از کارشناسان موضوعی یا همکاران دیگر که با ایجاد کد کاربری و امکان دسترسی به سامانه استفاده کرده و این کار را به آنها واگذار کرد. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تاکید کرد: در صورتی که بخش خصوصی در قبال هزینه مشخص و به صورت مدون قبول انجام این کار را برعهده بگیرد می توان از این ظرفیت نیز استفاده کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی اشاره کرد و افزود: راهبردهای اصلی در حیطه طرح نظام نوین ترویج کشاورزی شامل پهنه بندی عرصه های کشاورزی، تجهیز و ساماندهی مراکز خدمات و مدیریت دانش برای سیاست‌گذاران ترویج کشاورزی در اولویت است. وی تاکید کرد: فناوری های مناسب، سهم مهمی در فرآیند تحقق چنین اهدافی دارا می باشند اما تحقیقات کشاورزی از بابت توسعه دانش و فناوری های مناسب از جایگاه قابل ویژه ای برخوردار است.