مهدی شادنوش در تشریح این مطلب اظهار کرد: تست هایی که از بین معتادان انجام شده، این نظر را رد کرده است و به هیچوجه اعتیاد از کرونا پیشگیری نمی کند.