دکتر سعید نمکی درباره اقدامات انجام شده جهت تامین واکسن کرونا اظهار کرد: واکسن را از راه های مختلف برای مردم تهیه می کنیم. از مردم می خواهم از خبرهای متفرقه ای که در رابطه با واکسن می شنوید یک گوشتان در و گوش دیگر را دروازه کنید. بارها گفته ام خبر واکسن را به درستی و راستی از وزیر بهداشت بشنوید؛ فردی که در این زمینه دارای تجربه و تخصص است و از روز نخست ویروس در ووهان چین، صادقانه هر چه بوده با شما مردم مطرح کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین تلاش می کنیم مطمئن ترین واکسن را از مطمئن ترین مسیر تهیه کنیم. در همین راستا تیمی را از مدتها پیش مامور کردیم تا اولویتهای عالمانه تزریق واکسن در گروه های آسیب پذیر را مهیا کنند. این کار صورت گرفت و اکنون می دانیم که باید واکسیناسیون را از چه کسی و چه سنی و چه گروهی شروع کنیم.

نمکی همچنین از اقدام ایران برای تولید مشترک واکسن کرونا خبر داد و گفت: واکسن دیگری را با یک کشور دیگر سازنده واکسن دنبال می کنیم همکاران من در حال مذاکره هستند.