image_printپرینت خبر

رضا جمشیدی در خصوص نرخ تورم در استان اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری استان  ۴۹.۴ و در نقاط روستایی ۵۹.۶ درصد می‌باشد که در نقاط شهری نسبت به ماه قبل ۰.۱ و روستایی نیز ۲.۱ کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه «نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در اسفند ماه سال گذشته ۴۸.۷ درصد است»، افزود: این رقم درمقایسه با ماه قبل از آن ۰.۵درصد افزایش یافته است. این نرخ برای خانوارهای شهری کشور ۴۷.۸ و روستایی ۵۳.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۶ درصد افزایش و ۰.۳ درصد کاهش یافته است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای استان در اسفند ماه سال گذشته ۲.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ازآن ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. این شاخص را برای خانوارهای شهری استان ۲.۴ و روستایی ۲.۶ درصد مشخص شده که به ترتیب ۰.۴ و ۱.۱ درصد کاهش یافته است .

جمشیدی تصریح کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای کشور نیز در اسفندماه سال گذشته ۱.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۷درصد کاهش یافته است. این شاخص برای خانوارهای شهری کشور ۱.۸ و روستایی ۱.۶ درصد اعلام کرد که به ترتیب ۰.۶ و ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه « نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال گذشته در کل خانوارهای استان ۳۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش یافته » ادامه داد: این شاخص برای خانوارهای شهری استان ۳۴.۴ و برای خانوارهای روستایی ۴۱.۹ درصد تعیین گردیده که به ترتیب ۲.۵ و ۳.۲ درصد  افزایش یافته است. 

وی عنوان کرد: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته درکل خانوارهای کشور ۳۶.۴ درصد می‌باشد که نسبت به مدت مشابه ۲.۲ درصد افزایش یافته است. این شاخص را برای خانوارهای شهری کشور ۳۶.۲ و روستایی ۳۷.۷ درصد اعلام می‌گردد که به ترتیب ۲.۱ و ۲.۷ درصد افزایش یافته است. 

جمشیدی تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه کل خانوار در اسفندماه سال گذشته استان در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۷۳.۹، پوشاک و کفش ۶۵، مسکن ۱۶.۹ و گروه بهداشت و درمان ۳۱.۲ بوده است. این ارقام را برای کشور به ترتیب ۶۶.۶ ، ۵۲.۱ ، ۲۹.۷ و ۴۰.۲ است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، وی اضافه کرد: شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل خانوارهای استان ۲۹۴.۷، مناطق شهری ۲۸۳ و روستایی ۳۴۵.۹ است.

 

منبع: ایسنا