پایگاه تحلیلی خبری آساخبر

شناسه مجوز وزارت ارشاد: ۷۴۱۳۹
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : علیرضا محمدپور
مدیر فنی سایت: علی عبدالهی
زبان : فارسی ، ترکی ، ترکی لاتین(استانبولی و آذربایجانی) و انگلیسی

روزنامه سراسری مهدتمدن

شناسه مجوز وزارت ارشاد: ۷۲۳۹۵
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : علیرضا محمدپور
جانشین قائم مقام : آذر حاجی زاده
سردبیر : مهدی جمالی
دبیر سرویس ترکی: سوسن نواده رضی
گستره توزیع : سراسری
زبان روزنامه : فارسی ، ترکی ، ترکی لاتین(استانبولی و آذربایجانی)