پایگاه تحلیلی خبری آساخبر

آدرس دفتر مرکزی : تبریز – خیابان ۱۷ شهریور جدید – اول کوچه ارک – ساختمان ۳۱۳ – طبقه دوم
شماره تلفن: ۳۵۵۵۰۶۶۳-۰۴۱
شماره فاکس: ۳۵۵۵۰۶۶۳- ۰۴۱
شماره تلگرام : ۰۹۳۶۲۲۸۲۲۹۱۸
ایمیل :
Info@asanews.ir
Ebtekar_tabriz@yahoo.com

روزنامه سراسری مهدتمدن

آدرس : تبریز – خیابان ۱۷ شهریور جدید – اول کوچه ارک – ساختمان ۳۱۳ – طبقه دوم
تلفن : ۳۵۵۵۰۶۶۲-۰۴۱
تلفاکس: ۳۵۵۵۰۶۶۳-۰۴۱
شماره تلگرام : ۰۹۳۶۲۸۲۲۹۱۸

ایمیل :
Ebtekar_tabriz@yahoo.com
mtnewspaper@gmail.com