اولین جلسه سیاستگذاری و برنامه ریزی بزرگداشت روز قدس و 14 و15خردادبا حضور امام جمعه تبریز - آساخبر | آساخبر