May 13,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

تولید شیشه شوی خودرو و فیلتر توسط معلولان مرکز توانبخشی و حرفه آموزی بهزیستی در تبریز