August 05,2021 | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

تولید شیشه شوی خودرو و فیلتر توسط معلولان مرکز توانبخشی و حرفه آموزی بهزیستی در تبریز