صبحگاه عمومی تیپ ۲۵ واکنش سریع ارتش جمهوری اسلامی ایران در تبریز(1) - آساخبر | آساخبر