گزارش تصویری فعالیت های آموزشی و پرورشی دبیرستان شاهد متوسطه اول شهرستان علی آباد کتول - آساخبر | آساخبر